Privacy Verklaring Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o.

Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Lieneke Mol (Secretaris) is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o., waaronder https://www.debazuinwetering.nl.

Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. houdt   zich   in   alle   gevallen   aan   de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de  Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens  verwerken  in  overeenstemming  met  het  doel  waarvoor  deze  zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens Verenigingsleden

 

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie;
 • Contributieheffing;
 • Informatieverstrekking;
 • Uitnodigingen voor activiteiten, zoals concerten, vergaderingen, bijeenkomsten;
 • Aanvraag Subsidie;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • lidmaatschapovereenkomst;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/Voorletter
 • Achternaam/Tusenvoegsel
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoon Privé
 • Telefoon Mobiel
 • Email
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer

 

Uw persoonsgegevens worden door  de Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o.  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen
 • in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Donateurs

 

Persoonsgegevens van donateurs  worden door de Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Donateursadministratie;
 • Inning donateursgelden;
 • Informatieverstrekking;
 • Uitnodigingen voor concerten, vergaderingen, bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 •  Donateursovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoon Privé
 • Telefoon Mobiel
 • Email
 • Bankrekening/Gironummer

 

Uw persoonsgegevens worden door de Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men donateur is.

Verwerking van persoonsgegevens van Sponsoren 

Persoonsgegevens van sponsoren  worden door de Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Donateursadministratie;
 • Inning sponsorgelden;
 • Informatieverstrekking;
 • Uitnodigingen voor concerten, vergaderingen, bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 •  Sponsorovereenkomst (schriftelijke- of wel mondelinge overeenkomst)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoon Privé
 • Telefoon Mobiel
 • Email
 • Bankrekening/Gironummer

 

Uw persoonsgegevens worden door de Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men sponsor is en daarna maximaal 2 jaar in de financiële administratie.

Website www.debazuinwetering.nl

 

Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons via de website verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Verklaring is tevens van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

 

Verwerking Persoonsgegevens

De Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van  activiteiten van de Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o.. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door de Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar info@debazuinwetering.nl of een brief te sturen naar Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o.:

Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering en omstreken

Secretariaat: Lieneke Mol

Geert Luchesenstraat 5

8371 WD Scheerwolde

06 39 85 32 78

 

Cookies

Onze website, https://www.debazuinwetering.nl maakt gebruik van cookies en andere gerelateerde technologieën (gemakshalve worden alle technologieën “cookies” genoemd). Cookies worden ook geplaatst door derden die we hebben ingeschakeld. Op de pagina Cookie Beleid informeren we u over het gebruik van cookies op onze website. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

 

Beveiliging

De Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

 

Links

Op de website van de Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. De Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Verklaring van de betreffende website te lezen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

De Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o.  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Muziekvereniging De Bazuin Wetering e.o. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Christelijke Muziekvereniging De Bazuin Wetering e.o.  altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@debazuinwetering.nl

 • Intrekken beeldmateriaal kind
 • Intrekken persoonsgegevens

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens gelekt zijn. Dit kan gaan om een ongeoorloofde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens. Van een datalek is alleen sprake als er persoonsgegevens zijn gelekt!

Enkele voorbeelden van datalekken om dit wat duidelijker te maken:

 • Het zoekraken van  een USB-stick met daarop persoonsgegevens kwijt.
 • Diefstal van een laptop met daarop persoonsgegevens.
 • Inbraak door  een hacker in  een databestand of systeem (met daarop persoonsgegevens).
 • Het versturen van een mailing met alle e-mailadressen in de Aan of CC in plaats van BCC.
 • Uit een tas zijn papieren gestolen met daarop persoonsgegevens.
 • Door een crash van een harddisk of door brand zijn persoonsgegevens verloren gegaan en er is geen back-up.

 

In bepaalde gevallen is de Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o.  verplicht melding te doen van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kan het zo zijn dat de betrokkenen moeten worden geïnformeerd  over het datalek. Dit zijn de personen van wie de gegevens worden verwerkt.  De Christelijke Muziekvereniging de Bazuin Wetering e.o. registreert datalekken.

Datalekken kunnen bij de vereniging worden gemeld via de contactgegevens.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

 

Contactgegevens

Christelijke Muziekvereniging ‘de Bazuin’ Wetering en omstreken

Secretariaat: Lieneke Mol
Geert Luchesenstraat 5
8371 WD Scheerwolde
06 – 39 85 32 78
info@debazuinwetering.nl

Wilt u uw gegevens (of van uw kind) die op deze website staan vermeld wijzigen en/of verwijderen dan kunt u één van onderstaande formulieren invullen. U krijgt een automatisch gegenereerde brief in uw email.

Intrekken persoonsgegevens kind

Intrekken beeldmateriaal kind

[cf7-popup id=”251328″ title=”Intrekken toestemming beeldmateriaal kind op website” width=”800″ text=”Vul formulier in” background=”#2a6bbf” ]
[cf7-popup id=”251328″ title=”Intrekken toestemming beeldmateriaal kind op website” width=”300″ text=”Vul formulier in” background=”#2a6bbf” ]

Intrekken persoonsgegevens volwassene

[cf7-popup id=”251320″ title=”Intrekken toestemming persoonsgegevens volwassene” width=”800″ text=”Vul formulier in” background=”#2a6bbf” ]
[cf7-popup id=”251320″ title=”Intrekken toestemming persoonsgegevens volwassene” width=”300″ text=”Vul formulier in” background=”#2a6bbf” ]